image

Privacy Policy

1) Wie zijn we en hoe kan de Gebruiker ons contacteren? 

De naamloze vennootschap Blue-mobility (hierna “Blue-mobility”), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0832.369.965, gevestigd en haar vennootschapszetel hebbende te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 53. Blue-Mobility staat in voor de promotie, communicatie, facturatie, administratie en de operationele werking van fietsdeelsysteem ‘Blue-bike’. 

Vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens kunnen gesteld worden via het online contactformulierof rechtstreeks in een e-mail aan info@blue-bike.be. 

Blue-mobility waakt over de privacy van haar klanten en handelt in dat kader steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679 van 27 april 2016). 

2) Welke gegevens worden verzameld en waarom? 

Blue-Mobility verwerkt persoonsgegevens van haar Hoofdaccounts en Subaccounts waaraan een Lidmaatschap werd gekoppeld om volgende redenen: 

  • Afsluiten van Lidmaatschappen 
  • Afleveren van Blue-bikekaarten 
  • Afleveren van Blue-bikefacturen 
  • Toekennen van Blue-bikevouchers 
  • Verstrekken van noodzakelijke informatie zoals wijzigingen in het tarief 
  • Beantwoorden van vragen van Hoofdaccounts en Subaccounts 
  • Marktonderzoek en marktanalyse 

Blue-mobility verzamelt bij registratie van Hoofdaccounts en Subaccounts verschillende gegevens, waaronder de gewone persoonsgegevens (voor de Hoofdaccount: naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoon- of GSM-nummer, IBAN-bankrekeningnummer, e-mailadres; voor de Subaccount: naam, e-mailadres). Het opgeven van al deze persoonsgegevens is noodzakelijk om een Blue-bike te kunnen gebruiken. Bij zakelijke klanten (cf. zakelijk Lidmaatschap) wordt ook het ondernemingsnummer gevraagd. 

De gegevens worden gebruikt om verzoeken en bestellingen te behandelen of de nodige diensten te leveren of assistentie te bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor enquêtes en evaluaties (mits inschrijving op de nieuwsbrief) maar ook voor e-mails over werken, defecten of wijzigingen aan het tarief. Blue-mobility kan de gegevens over onder andere verplaatsingsgedrag, plaatsen en uren van verplaatsing ook zonder enige beperking anoniem archiveren. In dat geval verzekert Blue-mobility de anonimiteit van deze gegevens. Met de verzamelde gegevens wordt marktonderzoek en marktanalyse gevoerd.  

Blue-mobility gebruikt marktanalyse om bijvoorbeeld een doelgroepenbeleid te kunnen voeren, aan prijsdifferentiatie te kunnen doen en om het aanbod maximaal op de vraag te kunnen afstemmen. Daarnaast worden de analyses ook gebruikt om de bereikbaarheid te optimaliseren. Persoonsgegevens worden niet op individueel niveau gebruikt, maar worden steeds geanonimiseerd voordat ze gebruikt worden in het kader van marktonderzoek. 

3) Locatiegegevens 

Blue-mobility verzamelt en verwerkt locatiegegevens van de Gebruiker van een Blue-bike wanneer de Gebruiker een Blue-bike huurt die is uitgerust met een digitaal  slot. Door het huren van een Blue-bike die is uitgerust met een digitaal  slot, gaat de gebruiker akkoord met de verzameling en verwerking van de locatiegegevens van de desbetreffende rit. 

De locatiegegevens worden verzameld via de Blue-bike app. Telkens een gebruiker een het digitaal slot van een Blue-bike opent of sluit via de Blue-bike app worden de locatiegegens in de systemen van Blue-mobility gelogged. De rit zelf wordt niet getraced.  

Bij ritten met e-bikes worden de locatiegegevens van de fiets op regelmatige tijdstippen tijdens de rit naar de systemen van Blue-mobility doorgegeven.  Dit laat toe het traject dat de fiets heeft afgelegd, af te leiden. Blue-mobility zal de locatiegegevens van de ritten niet raadplegen behalve in uitzonderlijke gevallen zoals wanneer een fiets verloren of gestolen is. De geanonimiseerde ritgegevens kunnen met derde partijen zoals een stad of gemeente gedeeld worden voor de ontwikkelingen van het mobiliteitsbeleid. 

4) E-mails via contactformulier 

De website van Blue-bike heeft een contactformulier, waarmee vragen of opmerkingen naar een mailbox gestuurd kunnen worden. Bij het versturen van het bericht, gaat de Gebruiker van het contactformulier ermee akkoord dat Blue-mobility de opgegeven gegevens (waaronder naam en e-mailadres) gebruikt om contact op te nemen met de Gebruiker van het contactformulier, uitsluitend voor de door de Gebruiker gevraagde informatie op het contactformulier. Deze e-mails zullen bijgehouden worden zolang, maar niet langer dan Blue-mobility het nodig acht om een correcte service te garanderen. 

5) Nieuwsbrieven 

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van de Hoofdaccount. De Hoofdaccount kan zijn nieuwsbriefvoorkeur aanpassen op een persoonlijke online account op www.my.blue-bike.be. Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief via www.blue-bike.be en kunnen zich ook steeds weer uitschrijven. 

6) Wie ontvangt deze gegevens? 

Blue-mobility kan bepaalde persoonsgegevens overmaken aan onderaannemers die die optreden als verwerker van persoonsgegevens van Blue-mobility . In dat geval krijgen ze enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht te vervullen. 

Indien de Houder van het Lidmaatschap gebruik maakt van een Partnervoordeel van Blue-mobility in samenwerking met één of meerdere partners, dan is het mogelijk dat één van de voorwaarden om te kunnen genieten van de aanbieding inhoudt dat de Houder van het Lidmaatschap aanvaardt om per mail door Blue-mobility of de partner in kwestie gecontacteerd te worden; of dat bepaalde persoonsgegevens zoals fietsgebruik gedeeld worden. In voorkomend geval aanvaardt de Houder van het Lidmaatschap dat Blue-mobility bepaalde persoonlijke gegevens indien nodig meedeelt aan de partner in kwestie. Als dit het geval is, zal dit steeds uitdrukkelijk vermeld worden bij het gebruik van een promotionele actie. 

7) De rechten van de betrokkenen 

Blue-mobility waakt over de privacy van haar klanten en handelt in dat kader steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) hierna kortweg “AVG”. 

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Blue-bike website of via de Blue-bike app te verstrekken, geeft de gebruiker van de Blue-bike website of de Blue-bike app uitdrukkelijk de toestemming aan Blue-mobility om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden bij aanvaarding van de vermelde cookies. Als betrokkene heeft de Gebruiker recht op inzage, rectificatie of, indien hij/zij geen lopend Lidmaatschap heeft of openstaande betalingen,  het wissen van de persoonsgegevens, conform  de AVG. De betrokkene kan zijn gegevens aanpassen, inzien of wijzigen door contact op te nemen via het contactformulier of via info@blue-bike.be, mits bewijs van identiteit.  

Persoonsgegevens zullen eveneens worden doorgegeven aan bevoegde instanties zoals het Openbaar Ministerie, onderzoeksrechters en/of politiediensten wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de opsporing, het onderzoek of de vervolging van misdrijven.  

De betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens het recht om een klacht in te dienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. 

8) Hoe worden de gegevens beveiligd? 

Blue-mobility draagt zorg voor een correcte beveiliging van de applicaties waarin persoonlijke gegevens en wachtwoorden worden verwerkt alsook van de infrastructuur waarop deze applicaties worden geïmplementeerd De geïmplementeerde maatregelen om de gegevens te beveiligen volgen de actuele stand van de technologie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.