Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door een Lidmaatschap af te sluiten of een Blue-bikevoucher of een Blue-biketicket aan te kopen, verklaart de Houder van het Lidmaatschap en de gebruiker van de Blue-bikevoucher / Blue-biketicket kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en de Tarieflijst (beschikbaar op de internetsite www.blue-bike.be) en aanvaardt deze zonder enig voorbehoud.

1) Gegevens van Blue-mobility

Blue-mobility nv, Carnotstraat 39, 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0832-369-965, zijnde de aanbieder van de diensten.

Er kan contact worden opgenomen met Blue-mobility via E-mail: info@blue-bike.be, of via het contactformulier op de website.

2) Definities

Blue-bike:

Fiets die verhuurd wordt door Blue-mobility. De fiets kan ofwel uitgerust zijn met een sleutelslot of een slim slot. Fietsen met een sleutelslot worden geopend via een sleutel die een gebruiker verkrijgt na presentatie van zijn Blue-bike- of MoBIB-kaart aan de sleutelautomaat of na het ingeven van de code van een Voucher of Blue-biketicket. Fietsen uitgerust met een slim slot kunnen geopend worden door de Blue-bike- of MoBIB-kaart tegen de kaartlezer van het slim slot te houden of de QR-code op de fiets te scannen met de Blue-bike-app of de code van een Voucher of Blue-biketicket in te geven in de Blue-bike-app.

Blue-bike-account:

Wanneer een natuurlijk persoon of rechtspersoon een contract afsluit met Blue-mobility, creëert Blue-mobility een Blue-bike-account. De Hoofdaccount kan via de My-Blue-bikeapplicatie met zijn e-mailadres en wachtwoord inloggen op zijn Blue-bike-account en zijn persoonsgegevens en betaalgegevens raadplegen en wijzigen. Hij kan er ook de gereden ritten  raadplegen.

Blue-bike-app:

Mobiele applicatie van Blue-mobility die gratis gedownload kan worden vanuit de Google Playstore of de iOS Appstore. De Blue-bike-app geeft realtime het aantal beschikbare fietsen weer op elke Blue-bike Verhuurpunt. De Houder van een Lidmaatschap kan in de app zijn ritten raadplegen en een rit starten.   

Blue-bikekaart:

Niet-nominatieve kaart die op vraag van de Hoofdaccount ter beschikking wordt gesteld aan de Houder van een Lidmaatschap en waarmee een Blue-bike gehuurd kan worden op één van de Verhuurpunten voor zover het gekoppelde Lidmaatschap geldig is.

Blue-biketicket:

Een Blue-biketicket is een (digitaal) toegangsticket met een unieke 10-cijferige code met een beperkte geldigheidsduur die door Blue-mobility aan de MaaS-klant of MaaS-eindgebruiker wordt overgemaakt op het ogenblik dat de MaaS-klant of MaaS -eindgebruiker via de MaaS-app van de MaaS-operator een Blue-biketicket aankoopt. Het Blue-biketicket geeft de MaaS-klant het recht om een Blue-bikedeelfiets te ontlenen voor een maximaal aantal uren conform de Tarieflijst en conform de Gebruiksvoorwaarden van Blue-mobility. Bij gebruik langer dan de maximale toegestane rittijd worden er extra kosten in rekening gebracht van de MaaS-klant conform onze Tarievenlijst. Het Blue-biketicket mag door de MaaS-klant of MaaS-eindgebruiker onder geen enkele voorwaarde doorverkocht worden aan derden.  

Blue-bikevoucher:

Bon in de vorm van een niet-nominatieve unieke code met een waarde waarmee een Blue-bike kan gehuurd worden. Een rit met Blue-bikevoucher heeft een maximale duurtijd (zie Tarieflijst) en kan op elke Verhuurpunt gebruikt worden. De Blue-bikevoucher zelf heeft een beperkte gebruiksdatum, de Houder van een Blue-bikevoucher vindt deze terug op zijn Blue-bike-account, of het Blue-bikevoucherdocument. Bij gebruik langer de maximale toegestane rittijd worden er extra kosten in rekening gebracht aan de Hoofdaccount conform de Tarieflijst. De Blue-bikevoucher mag door de Houder van een Blue-bikevoucher onder geen enkele voorwaarde doorverkocht worden aan derden.

Blue-mobility:

Blue-mobility nv of een van zijn gemachtigde vertegenwoordigers.

Gebruiker van Blue-bike:

De natuurlijke persoon die Houder is van een Lidmaatschap, een Blue-bikevoucher of een Blue-biketicket, of met een Blue-bike rijdt.

Hoofdaccount:

De Hoofdaccount is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Blue-bike een contract heeft afgesloten met daaraan één Lidmaatschap gekoppeld.

Houder van een Lidmaatschap:

Hoofdaccount of Subaccount die een Lidmaatschap bezit.

Houder van een Blue-biketicket:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Blue-biketicket heeft aangeschaft bij een MaaS-operator via een MaaS-app die hem het recht geeft om een Blue-bike te huren volgens de voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

Houder van een Blue-bikevoucher:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Blue-bikevoucher heeft aangeschaft bij Blue-mobility en die hem het recht geeft om een Blue-bike te huren volgens de voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden. De Houder van een Blue-bikevoucher is tevens Houder van een Lidmaatschap bij Blue-mobility.

Lidmaatschap

Wanneer de Hoofdaccount zich bij Blue-bike registreert, sluit hij een Lidmaatschap af bij Blue-bike. Het Lidmaatschap geeft de Hoofdaccount het recht om tijdens de looptijd van het Lidmaatschap een Blue-bike te huren. Indien de Hoofdaccount een natuurlijk persoon is, dan kan hij enkel een particulier Lidmaatschap afsluiten. Indien de Hoofdaccount een rechtspersoon is, dan moet hij een zakelijk Lidmaatschap afsluiten. Indien de Hoofdaccount een rechtspersoon is kan hij ook kiezen om één (of meerdere) Lidmaatschap(pen) af te sluiten voor één (of meerdere) Subaccount(s). De Subaccounts kunnen dan eveneens voor de looptijd van het Lidmaatschap op elk ogenblik een Blue-bike huren. Het Lidmaatschap is geldig voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De kostprijs van het Lidmaatschap is vastgelegd in de Tarieflijst. De Houder van een Lidmaatschap kan aan het Lidmaatschap een Blue-bikekaart of een MOBIB-kaart koppelen waarmee hij een Blue-bike kan huren op één van de Verhuurpunten.

MaaS-eindgebruiker

Diegene die van het MaaS-platform gebruik maakt om een Blue-bike te huren. De MaaS-eindgebruiker is de MaaS-klant wanneer het om een niet-zakelijke MaaS-klant gaat.

MaaS-klant

Individuele consument of organisatie met rechtspersoonlijkheid aan wie de MaaS-operator tegen vergoeding Bluetickets aflevert. De MaaS-klant is gelijk aan de MaaS-eindgebruiker wanneer het om een niet-zakelijke MaaS-klant gaat.
 

MaaS-operator

Rechtspersoon met wie Blue-mobility een contract heeft afgesloten voor het verhuren van Blue-bikes aan MaaS-klanten en MaaS-eindgebruikers via de MaaS-app van de MaaS-operator.

My-Blue-bikeapplicatie:

De beveiligde internetpagina’s onder my.blue-bike.be, waar de Hoofdaccount toegang toe kan krijgen tot zijn Blue-bike-account.

MOBIB-kaart:

Kaart met openbaarvervoerabonnement te verkrijgen bij aanbieders van openbaar vervoer zoals de NMBS, De Lijn en de MIVB, waaraan een Blue-bike Lidmaatschap gekoppeld kan worden. Met de MOBIB-kaart kan  een Blue-bike gehuurd worden op één van de Verhuurpunten voor zover het gekoppelde Lidmaatschap geldig is.

Partnerlvoordeel:

Blue-mobility sluit jaarlijks overeenkomsten met verschillende partners. Dankzij de overeenkomst kunnen de leden van de partner van een specifiek voordeel genieten zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen Blue-mobility en de partner. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moet de Houder van het Lidmaatschap zich aan de hand van zijn aansluitingsnummer identificeren als lid van de Partner. De Houder van het Lidmaatschap moet de door de Partner opgegeven voordeelcode ingeven bij het aangaan van een lidmaatschap via de website van Blue-bike.

Subaccount:

De Subaccount is een natuurlijk persoon waarvoor de Hoofdaccount een Lidmaatschap heeft afgesloten.

Tarieflijst:

Lijst met de tarieven voor onder meer het Lidmaatschap, het huren van een Blue-bike, de kosten bij verlies en/of diefstal van enig van Blue-mobility in huur verkregen object, de toezending van correspondentie per reguliere post, schadevergoedingen en dergelijke.

De Tarieflijst vind je op de website www.blue-bike.be en kan ook aangevraagd worden bij Blue-mobility.

Verhuurpunt:

Een Verhuurpunt is elke locatie waar een sleutelautomaat staat waar Blue-bikes ontleend kunnen worden. 

 

3) Een Lidmaatschap afsluiten

Algemeen

Iedereen ouder dan 18 jaar en die voldoet aan alle voorwaarden gesteld in de Algemene Voorwaarden, kan een Lidmaatschap bij Blue-bike afsluiten. Natuurlijke personen kunnen een particulier Lidmaatschap aanvragen, rechtspersonen een zakelijk Lidmaatschap.

Het Lidmaatschap is geldig voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De kostprijs van het Lidmaatschap is vastgelegd in de Tarieflijst. De Houder van een Lidmaatschap kan aan het Lidmaatschap een Blue-bikekaart of een MOBIB-kaart koppelen waarmee hij een Blue-bike kan huren op één van de Verhuurpunten.

Indien de aanvrager van een Lidmaatschap beschikt over een voordeelcode van een partner, dan kan  hij deze code enkel gebruiken tijdens het eerste jaar waarin het Lidmaatschap wordt afgesloten. In elk geval kan de Houder van een Lidmaatschap slechts één enkel Partnervoordeel laten gelden, zelfs als hij lid is van verschillende partnerorganisaties van Blue-mobility

De kost voor een Lidmaatschap voor één jaar wordt gefactureerd in de eerstvolgende maand na de afronding van het Lidmaatschap. De kosten voor de huur van een Blue-bike worden aangerekend en betaald volgens de modaliteiten uit artikel 13.

Het staat Blue-mobility te allen tijde vrij om, zonder opgave van reden en naar eigen inzichten, aanmeldingen van nieuwe gebruikers te weigeren.

Online

Het online afsluiten van een Lidmaatschap gebeurt via de website van Blue-bike (www.blue-bike.be). Het Lidmaatschap afgesloten via de website van Blue-bike, is pas afgerond op het moment dat de aanvrager van het Lidmaatschap zijn e-mailadres heeft bevestigd na aanmaak van het Lidmaatschap, en de betaalmodaliteiten door Blue-mobility werden goedgekeurd. De aanvrager van een Lidmaatschap kan zijn e-mailadres bevestigen via de link in een automatische mail van Blue-mobility.

Blue-mobility verstuurt de aangevraagde Blue-bikekaart na bevestiging van het e-mailadres. Wanneer de Houder van het Lidmaatschap een MoBIB-kaartnummer ingaf, wordt er geen Blue-bikekaart verstuurd. Het Lidmaatschap is dan meteen gekoppeld en actief na bevestiging van het e-mailadres en goedkeuring van de betaalmethode door Blue-mobility.

Een zakelijk Lidmaatschap afsluiten kan uitsluitend online, via de website van Blue-bike. Voor het afsluiten van een zakelijk Lidmaatschap kunnen de medewerkers van bedrijven, overheden en organisaties, die als rechtmatig vertegenwoordiger gemachtigd zijn om een Lidmaatschap af te sluiten voor het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie, zich aanmelden. Indien deze persoon niet de rechtmatige vertegenwoordiger van het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie blijkt te zijn, en het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie om deze reden de geldigheid van het Lidmaatschap betwist, zullen alle kosten die Blue-mobility als gevolg hiervan oploopt, op de natuurlijke persoon die zich had aangemeld, verhaald worden.

De Hoofdaccount die een zakelijk Lidmaatschap heeft afgesloten bij Blue-bike kan ook één (of meerdere) Lidmaatschap(pen) afsluiten voor één (of meerdere) Subaccount(s). Elk bijkomend Lidmaatschap moet gekoppeld zijn aan een uniek e-mailadres. De ritgegevens van de Subaccounts worden gegroepeerd bij de Hoofdaccount en worden aan de Hoofdaccount gefactureerd. Voor het overige wordt de Hoofdaccount van een zakelijk Lidmaatschap gelijkgesteld aan de Hoofdaccount van een particulier Lidmaatschap, en aan alle verplichtingen en modaliteiten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Via een fietspunt

Een particulier Lidmaatschap kan ook afgesloten worden via één van de deelnemende fietspunten, die terug te vinden zijn op de website van Blue-bike.

Een Lidmaatschap in een fietspunt wordt afgesloten op het moment dat de aanvrager van het Lidmaatschap het registratieformulier in het fietspunt ondertekent. De aanvrager van het Lidmaatschap ontvangt een bevestigingsmail- en indien van toepassing- een Blue-bikekaart na afsluiting van het Lidmaatschap. Blue-mobility zorgt voor de elektronische registratie na ontvangst van het registratieformulier van het fietspunt. Hierdoor kunnen er een aantal dagen zitten tussen het aanvragen van het Lidmaatschap en het ontvangen van de bevestigingsmail en indien van toepassing het versturen van de Blue-bikekaart.  De Houder van het Lidmaatschap aangemaakt in een Fietspunt ontvangt meteen 2 Blue-bikevouchers die worden aangerekend samen met het lidgeld in de eerstvolgende maand. Het aangaan van een Lidmaatschap via het fietspunt is dus enkel mogelijk met de formule Lidmaatschap + 2 Blue-bikevouchers waarvoor de respectievelijke prijzen terug te vinden zijn in de Tarieflijst.

 4) Duur en beëindiging van het Lidmaatschap

Het Lidmaatschap is geldig voor een periode van één jaar en wordt automatisch verlengd.

Op de vervaldag, tenzij Blue-mobility enerzijds of de Houder van het Lidmaatschap anderzijds expliciet ten laatste 14 werkdagen vóór de vervaldatum van het Lidmaatschap het Lidmaatschap stopzet, wordt het Lidmaatschap automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar volgens de Algemene Voorwaarden en de Tarieflijst die van toepassing zijn op het moment van de verlenging. De Hoofdaccount kan zijn Lidmaatschap of het Lidmaatschap van Subaccounts beëindigen op de persoonlijke Blue-bikeaccount via my.blue-bike.be of via e-mail naar info@blue-bike.be. Bij beëindiging door Blue-mobility zal de Houder van het Lidmaatschap hiervan in kennis gesteld worden op het door hem opgegeven e-mail adres.

Bij aanhoudende wanbetaling of misbruik van de Blue-bike van de Hoofdaccount of Subaccount kan Blue-mobility eenzijdig het Lidmaatschap beëindigen van de Hoofdaccount en eventuele Subaccounts.

5) Herroepingsrecht

Als de Hoofdaccount een bedrijf is of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of zelfstandige activiteit, kan hij geen gebruik maken van eender welk herroepingsrecht.

Als de Hoofdaccount een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of zelfstandige activiteit, dan beschikt hij over een herroepingsrecht van 14 dagen te tellen vanaf de afsluiting van het contract (afsluiting van een Lidmaatschap of aankoop van een Blue-bikevoucher). Conform artikel VI.53, 1° van het Wetboek van economisch recht, verliest de Hoofdaccount echter zijn herroepingsrecht indien de Blue-bikevoucher of het Lidmaatschap werd gebruikt op het moment waarop hij zijn herroepingsrecht doet gelden.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, brengt de Hoofdaccount Blue-mobility op de hoogte van zijn beslissing vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn. Om dit te doen, kan hij een ondubbelzinnige verklaring sturen om het contract op te zeggen.

De verklaring moet verstuurd worden naar info@blue-bike.be met de duidelijke vermelding ‘herroeping’ als onderwerp.

6) Verplichtingen van Blue-mobility

Tijdens de hele duur van het Lidmaatschap verbindt Blue-mobility zich ertoe om alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid van een Blue-bike te garanderen, aan om het even welk Verhuurpunt van Blue-bike.

Blue-mobility is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de Gebruiker van Blue-bike kan oplopen als gevolg van een tijdelijke onbeschikbaarheid van een Blue-bike aan een bepaald verhuurpunt.

Blue-mobility waakt erover dat de Gebruiker een Blue-bike krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt, voldoet aan de wettelijke eisen en voorzien is van de noodzakelijke middelen voor de Gebruiker om de fiets te beschermen tegen diefstal.

7) Verplichtingen van de Hoofdaccount

De Hoofdaccount is als enige juridisch en financieel aansprakelijk ten opzichte van Blue-mobility.

Indien de Hoofdaccount niet de Gebruiker is van Blue-bike, staat hij borg voor deze laatste en is hij volledig aansprakelijk ten opzichte van Blue-mobility, zowel voor wat betreft de kosten voor de verhuur als voor de eventuele niet-naleving van de verplichtingen door de Gebruiker, en met name van  die uit artikelen 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden, als voor alle schadelijke gevolgen die hieruit zouden voortvloeien voor Blue-mobility.

8) Verplichtingen van de Gebruiker van Blue-bike

Vóór het gebruik voert de Gebruiker van Blue-bike een eenvoudige visuele controle uit en meldt eventuele duidelijk zichtbare gebreken aan Blue-mobility via het automatische verhuursysteem voor fietsen uitgerust met een sleutelslot, of via de Blue-bike-app voor fietsen uitgerust met een slim slot,of in uitzonderlijke gevallen via een e-mail.

Na het gebruik van een Blue-bike uitgerust met een sleutelslot moet de Gebruiker ervan de Blue-bike en sleutel terugbrengen naar de sleutelautomaat van het Verhuurpunt waar hij de Blue-bike heeft gehuurd, in dezelfde staat van werking als die waarin hij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in perfecte staat te hebben gekregen.

Na het gebruik van een Blue-bike uitgerust met een slim slot moet de Gebruiker de Blue-bike terugbrengen naar het Verhuurpunt waar hij de Blue-bike heeft gehuurd en het slim slot vergrendelen. De Gebruiker moet de Blue-bike in dezelfde staat van werking achterlaten als die waarin hij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in perfecte staat te hebben gekregen.

De Gebruiker van Blue-bike heeft echter het recht om de fiets, binnen een kwartier na de ontvangst ervan, kosteloos naar het Verhuurpunt terug te brengen waar hij ontleend werd, indien de Blue-bike een gebrek vertoont en dit gebrek niet toe te schrijven is aan de Gebruiker van Blue-bike.

De Gebruiker van de Blue-bike gebruikt de fiets met zorg en als een goede huisvader. Dit houdt onder meer in dat hij de verkeerswetgeving en wegcode respecteert, de Blue-bike enkel gebruikt op de openbare weg, meer bepaald waar het gebruik ervan toegelaten is, en dat hij zichzelf noch anderen in gevaar brengt.

Bij het parkeren doet de Gebruiker de Blue-bike steeds op slot. Voor fietsen uitgerust met een sleutelslot wordt de fiets gesloten met het bijgevoegde hangslot. Voor fietsen uitgerust met een slim slot wordt de fiets gesloten door de hendel van het slim slot naar omlaag te duwen. Indien de Blue-bike onbeheerd en niet afgesloten wordt aangetroffen, kan hij in beslag genomen worden door Blue-mobility of één van zijn mandatarissen. De Hoofdaccount wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen hem aangerekend worden.

De Gebruiker van Blue-bike brengt geen enkele verandering aan de fiets aan (behalve de hoogteregeling van het zadel).

De Gebruiker van de Blue-bike mag geen andere personen vervoeren op de Blue-bike.

De Gebruiker van de Blue-bike mag minderjarig zijn, op voorwaarde dat hij ten minste 14 jaar oud is. De Blue-bikes zijn niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 14, ook niet als zij door een volwassene worden vergezeld. Als Blue-mobility een inbreuk vaststelt op deze bepaling, dan wordt de Hoofdaccount aansprakelijk gesteld voor elke geleden schade tegenover wie dan ook die uit dit onrechtmatig gebruik zou kunnen voortvloeien.

De Gebruiker van Blue-bike verklaart dat hij in goede fysieke conditie is en aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om de betrokken Blue-bike te besturen.

9) Voorwaarden voor het gebruik van Blue-bikes

De huur van een Blue-bike is beperkt tot een maximaal aantal uren conform de Tarieflijst. Elk verhuur langer dan de maximale verhuurtijd brengt extra kosten met zich mee conform de Tarieflijst. Het is in geen geval toegestaan de Blue-bike langer bij te houden dan 72 uur.

Met een Lidmaatschap kan je maximaal twee Blue-bikes huren op hetzelfde moment door de kaart of de app twee maal na elkaar te gebruiken.

Als de Gebruiker van een Blue-bike de fiets terugbrengt naar een ander Verhuurpunt, en de sleutel in een andere sleutelautomaat plaatst dan deze waar hij de fiets en sleutel heeft gehuurd, dan zal de Hoofdaccount  een supplement worden aangerekend, waarvan het bedrag vastgelegd is in de Tarieflijst.

Indien de Gebruiker van de Blue-bike de fiets niet binnen de 24 uur terugbrengt, zal Blue-mobility de Hoofdaccount een supplement aanrekenen bovenop het bedrag voor de huur, zoals vermeld in de Tarieflijst.

Als de Gebruiker van Blue-bike de fiets meer dan 30 dagen  na de verhuur terugbrengt, zal het forfaitaire bedrag zoals opgenomen in de Tarieflijst definitief betaald worden aan Blue-mobility door de Hoofdaccount, als compensatie voor de administratieve kosten en het commerciële verlies dat Blue-mobility heeft geleden als gevolg van de afwezigheid van de Blue-bike. Eventuele bijkomende kosten veroorzaakt door schade aan de Blue-bike kunnen bovenop deze kosten worden aangerekend.

10) Schade aan de Blue-bike en herstellingen

Elk geval van schade aan de Blue-bike tijdens de gebruiksperiode is ten laste van de Hoofdaccount. Blue-mobility brengt de Hoofdaccount schriftelijk per mail op de hoogte van de aard van de schade en het bedrag van de kosten voor herstelling. De Hoofdaccount heeft vervolgens vier weken om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de gevraagde bedragen. Indien de Hoofdaccount niet antwoordt, zal Blue-mobility hem de kosten voor herstelling in rekening brengen.

Het is de Gebruiker van de Blue-bike ten stelligste verboden om op eigen houtje herstellingen uit te voeren aan de Blue-bike of dit te laten doen door een derde, behalve in geval van een lekke band. Elke door deze bepaling verboden of niet-conforme herstelling zal de Hoofdaccount worden aangerekend.

De Hoofdaccount moet elke opgelopen schade aan de Blue-bike zo snel mogelijk doorgeven aan Blue-Mobility (via: info@blue-bike.be).

11) Verlies en diefstal

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Blue-bikekaart of MOBIB-kaart moet de Hoofdaccount zo snel mogelijk de kaart blokkeren op my.blue-bike.be, of Blue-mobility op de hoogte stellen  per mail (info@blue-bike.be) opdat Blue-mobility de Blue-bikekaart kan blokkeren. Gebeurt dit niet, dan is de Hoofdaccount volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart. Bovendien betaalt de Hoofdaccount de vervangingskosten van de kaart volgens de Tarieflijst.

Bij verlies of diefstal van de Blue-bike is de Hoofdaccount, tijdens de volledige duur van de huur van de fiets, aansprakelijk voor de schade die Blue-mobility hierdoor berokkend wordt, en dit tot het maximumbedrag dat is vastgelegd in de Tarieflijst per incident en per Blue-bike.

De Hoofdaccount is echter slechts verantwoordelijk ten belope van het bedrag overeenkomstig de ‘eigen risico’s’ zoals bepaald in de Tarieflijst, als de Gebruiker van de Blue-bike kan bewijzen dat hij de Blue-bike op slot heeft gedaan met behulp van het bijgeleverde hangslot en dat hij de sleutel, samen met de bevestiging van de aangifte van de diefstal, overhandigd heeft aan Blue-mobility.

Bij verlies van de sleutel van de Blue-bike betaalt de Hoofdaccount de vervangingskosten van de sleutel volgens de Tarieflijst.

12) Aanrekening en betaling

Aanrekening en betaalmodaliteiten voor een particulier Lidmaatschap:

De betaling van een nieuw particulier Lidmaatschap gebeurt uitsluitend per domiciliëring:

Bij het afsluiten van het Lidmaatschap geeft de Hoofdaccount Blue-mobility de toestemming om de verschuldigde bedragen automatisch te innen.

Het verschuldigde Lidmaatschapsgeld wordt uiterlijk twee maanden na aanvang van de desbetreffende Lidmaatschapsperiode geïnd.

De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand. Vooraleer de verschuldigde bedragen worden geïnd, wat één keer per maand gebeurt, stuurt Blue-mobility een afschrift.

Indien er een Partnervoordeel van toepassing is, zal Blue-mobility hiervoor het bedrag toegekend als korting op het Lidmaatschapsgeld of ritbedrag automatisch in mindering brengen.

Hoofdaccounts die voordien kozen voor een betaling per kredietkaart, betalen nu uitzonderlijk per overschrijving. Zij ontvangen een afschrift met het te betalen bedrag en de uiterste betalingsdatum.

Aanrekening en betaalmodaliteiten voor een zakelijk Lidmaatschap:

Hoofdaccounts die een zakelijk Lidmaatschap hebben afgesloten kunnen kiezen voor een betaling via overschrijving of een betaling via domiciliëring. De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand.

Vooraleer de verschuldigde bedragen worden geïnd via domiciliëring, wat één keer per maand gebeurt, stuurt Blue-mobility een factuur. Indien de Houder van het Lidmaatschap kiest voor betaling door overschrijving, dan dient hij de facturen te voldoen ten laatste op de uiterste betaaldatum op het vermelde rekeningnummer van Blue-mobility.

Indien er een Partnervoordeel van toepassing is, zal Blue-mobility hiervoor het bedrag toegekend als korting op het Lidmaatschapsgeld of ritbedrag automatisch in mindering brengen.

Hoofdaccounts die voordien kozen voor een betaling per kredietkaart, betalen nu uitzonderlijk per overschrijving. Zij ontvangen een factuur met het te betalen bedrag en de uiterste betalingsdatum.

13) Laattijdige betaling

De Hoofdaccount is te laat met de betaling indien hij niet betaalt op de datum die vermeld is op de factuur of het afschrift, volgens de betalingswijze die van toepassing is. Indien de Hoofdaccount niet betaalt, of de domiciliëring niet geïnd kan worden, zal hij een aanmaning ontvangen van Blue-mobility. Ongeacht de gekozen betaalwijze, zal dit bedrag via overschrijving voldaan moeten worden.

De Hoofdaccount is dan verplicht om de situatie te regulariseren binnen de volgende 14 werkdagen. Wordt de situatie binnen deze termijn niet geregulariseerd, dan behoudt Blue-mobility zich het recht voor om het Lidmaatschap te blokkeren.

Betalingen na deze laatste termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 2.5 %, net als (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 75 euro. 

14) Wijziging

Blue-mobility behoudt zich het recht voor om de Tarieflijst en/of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen middels een bericht dat een maand vóór het van kracht wordt, wordt meegedeeld:

-via de internetsite: www.blue-bike.be en

-via een e-mail naar de Houder van het Lidmaatschap

De houder van het Lidmaatschap heeft het recht om naar aanleiding van deze nieuwe Tarieflijst en/of Algemene Voorwaarden zijn lidmaatschap op te zeggen, voor zover deze nieuwe Tarieflijst en/of Algemene voorwaarden een wijziging inhouden van de reeds bestaande contractuele rechten en plichten van de houder van het Lidmaatschap. De houder van het Lidmaatschap kan van dit opzegrecht gebruik maken t.e.m. uiterlijk de dag voor het van kracht worden van de nieuwe Tarieflijst en/of Algemene Voorwaarden door een e-mail te sturen naar info@blue-bike.be en uitdrukkelijk te vermelden dat hij zijn Lidmaatschap wenst stop te zetten naar aanleiding van de nieuwe Tarieflijst en/of Algemene Voorwaarden. De stopzetting zal ingaan vanaf het moment van inwerkingtreding van de nieuwe Tarieflijst en/of Algemene Voorwaarden. De kostprijs van het Lidmaatschap zal pro-rata worden terugbetaald.

15) Klachten

 Elke klacht moet tijdig worden ingediend bij:

  • Blue-mobility, 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39.
  • Of via e-mail naar info@blue-bike.be met vermelding “Klacht” in het onderwerp van de mail.

Klachten die binnen één maand na datum van het incident dat aanleiding geeft tot de klacht worden ingediend, worden als tijdig beschouwd. Op schriftelijk ingediende klachten geeft Blue-mobility binnen vier kalenderweken schriftelijk antwoord of deelt Blue-mobility aan de Houder van het Lidmaatschap of de Houder van de Blue-bikevoucher binnen dezelfde termijn de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededeling kan ook een vraag om nadere gegevens bevatten en het overleggen van preciezere bewijsstukken, die, naar het oordeel van Blue-mobility nodig zijn voor beantwoording. Als de partijen er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen over de oplossing van de klacht, dan kan de meest gerede partij zich wenden tot een bevoegde rechtbank, zoals bepaald in artikel 18.

16) Privacy policy

Wie zijn we en hoe kan de Gebruiker ons contacteren?

De naamloze vennootschap Blue-mobility (hierna “Blue-mobility”), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0832.369.965, gevestigd en haar vennootschapszetel hebbende te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39. Blue-Mobility staat in voor de promotie, communicatie, facturatie, administratie en de operationele werking van fietsdeelsysteem ‘Blue-bike’.

Vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens kunnen gesteld worden via het online contactformulier of rechtstreeks in een e-mail aan info@blue-bike.be.

Blue-mobility waakt over de privacy van haar klanten en handelt in dat kader steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679 van 27 april 2016).

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

Blue-Mobility verwerkt persoonsgegevens van haar Hoofdaccounts en Subaccounts waaraan een Lidmaatschap werd gekoppeld om volgende redenen:

  1. Afsluiten van Lidmaatschappen
  2. Afleveren van Blue-bikekaarten
  3. Afleveren van Blue-bikefacturen
  4. Toekennen van Blue-bikevouchers
  5. Verstrekken van noodzakelijke informatie zoals wijzigingen in het tarief
  6. Beantwoorden van vragen van Hoofdaccounts en Subaccounts
  7. Marktonderzoek en marktanalyse

Blue-mobility verzamelt bij registratie van Hoofdaccounts en Subaccounts verschillende gegevens, waaronder de gewone persoonsgegevens (voor de Hoofdaccount: naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoon- of GSM-nummer, bankrekeningnummer, BIC e-mailadres; voor de Subaccount: naam, e-mailadres). Het opgeven van al deze persoonsgegevens is noodzakelijk om een Blue-bike te kunnen gebruiken. Bij zakelijke klanten (cf. zakelijk Lidmaatschap) wordt ook het ondernemingsnummer gevraagd.

De gegevens worden gebruikt om verzoeken en bestellingen te behandelen of de nodige diensten te leveren of assistentie te bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor enquêtes en evaluaties (mits inschrijving op de nieuwsbrief) maar ook voor e-mails over werken, defecten of wijzigingen aan het tarief. Blue-mobility kan de gegevens over onder andere verplaatsingsgedrag, plaatsen en uren van verplaatsing ook zonder enige beperking anoniem archiveren. In dat geval verzekert Blue-mobility de anonimiteit van deze gegevens. Met de verzamelde gegevens wordt marktonderzoek en marktanalyse gevoerd. 

Blue-mobility gebruikt marktanalyse om bijvoorbeeld een doelgroepenbeleid te kunnen voeren, aan prijsdifferentiatie te kunnen doen en om het aanbod maximaal op de vraag te kunnen afstemmen. Daarnaast worden de analyses ook gebruikt om de bereikbaarheid te optimaliseren. Persoonsgegevens worden niet op individueel niveau gebruikt, maar worden steeds geanonimiseerd voordat ze gebruikt worden in het kader van marktonderzoek.

Locatiegegevens

Blue-mobility verzamelt en verwerkt locatiegegevens van de Gebruiker van een Blue-bike wanneer de Gebruiker een Blue-bike huurt die is uitgerust met een slim slot. Door het huren van een Blue-bike die is uitgerust met een slim slot, gaat de gebruiker akkoord met de verzameling en verwerking van de locatiegegevens van de desbetreffende rit.

De locatiegegevens worden verzameld via een track & trace functie waarmee het slim slot is uitgerust en worden gekoppeld aan het profiel van de Houder van een lidmaatschap in de Blue-bike-app. De locatie gegevens worden enkel verzameld tijdens de periode dat de Gebruiker de Blue-bike huurt.

De Houder van een lidmaatschap kan de locatiegegevens van de gereden ritten raadplegen in zijn Blue-bike-app. Blue-mobility zal de locatiegegevens van de ritten niet raadplegen behalve in uitzonderlijke gevallen zoals wanneer een fiets verloren of gestolen is. De geanonimiseerde ritgegevens kunnen met derde partijen zoals een stad of gemeente gedeeld worden voor de ontwikkelingen van het mobiliteitsbeleid.

E-mails via contactformulier

De website van Blue-bike heeft een contactformulier, waarmee vragen of opmerkingen naar een mailbox gestuurd kunnen worden. Bij het versturen van het bericht, gaat de Gebruiker van het contactformulier ermee akkoord dat Blue-mobility de opgegeven gegevens (waaronder naam en e-mailadres) gebruikt om contact op te nemen met de Gebruiker van het contactformulier, uitsluitend voor de door de Gebruiker gevraagde informatie op het contactformulier. Deze e-mails zullen bijgehouden worden zolang, maar niet langer dan Blue-mobility het nodig acht om een correcte service te garanderen.

Nieuwsbrieven

Blue-mobility maakt voor nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van de Hoofdaccount. De Hoofdaccount kan zijn nieuwsbriefvoorkeur aanpassen op een persoonlijke online account op www.my.blue-bike.be. Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op de nieuwsbrief via www.blue-bike.be en kunnen zich ook steeds weer uitschrijven.

 

Wie ontvangt deze gegevens?

Blue-mobility kan bepaalde persoonsgegevens overmaken aan derden die optreden als onderaannemers voor rekening van Blue-mobility. In dat geval krijgen ze enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht te vervullen.

Indien de Houder van het Lidmaatschap gebruik maakt van een Partnervoordeel van Blue-mobility in samenwerking met één of meerdere partners, dan is het mogelijk dat één van de voorwaarden om te kunnen genieten van de aanbieding inhoudt dat de Houder van het Lidmaatschap aanvaardt om per mail door Blue-mobility of de partner in kwestie gecontacteerd te worden; of dat bepaalde persoonsgegevens zoals fietsgebruik gedeeld worden. In voorkomend geval aanvaardt de Houder van het Lidmaatschap dat Blue-mobility bepaalde persoonlijke gegevens indien nodig meedeelt aan de partner in kwestie. Als dit het geval is, zal dit steeds uitdrukkelijk vermeld worden bij het gebruik van een promotionele actie.

 

De rechten van de betrokkenen

Blue-mobility waakt over de privacy van haar klanten en handelt in dat kader steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) hierna kortweg "AVG".

Door haar/zijn persoonsgegevens via de website te verstrekken, geeft de gebruiker van de website uitdrukkelijk de toestemming aan Blue-mobility om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden bij aanvaarding van de vermelde cookies. Als betrokkene heeft de Gebruiker recht op inzage, rectificatie of, indien hij/zij geen lopend Lidmaatschap heeft of openstaande betalingen,  het wissen van de persoonsgegevens, conform  de AVG. De betrokkene kan zijn gegevens aanpassen, inzien of wijzigen door contact op te nemen via het contactformulier of via info@blue-bike.be, mits bewijs van identiteit. 

Persoonsgegevens zullen eveneens worden doorgegeven aan bevoegde instanties zoals het Openbaar Ministerie, onderzoeksrechters en/of politiediensten wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de opsporing, het onderzoek of de vervolging van misdrijven. 

De betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Hoe worden de gegevens beveiligd?

De programma’s waarin de gegevens en wachtwoorden worden verwerkt, stemmen overeen met de wettelijke verplichtingen. Om te voorkomen dat iemand deze verzamelde persoonsgegevens kan verkrijgen, wordt er op de website gebruik gemaakt van firewalls. De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Blue-mobility beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is.

17) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil rond hun uitvoering en gevolgen die de partijen niet in der minne kunnen regelen zullen worden voorgelegd aan de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken op basis van artikel 624 van het gerechtelijk wetboek.