Algemene voorwaarden

 

Door een Abonnement af te sluiten of een Voucher aan te kopen, verklaart de Houder van het abonnement / de voucher kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en de Tarieflijst en Gebruiksaanwijzing (beschikbaar op de internetsite www.blue-bike.be) en aanvaardt deze zonder enig voorbehoud.

1)Gegevens van Blue-mobility

Blue-mobility nv, met maatschappelijke zetel in 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39, met ondernemingsnummer BE 0832-369-965, zijnde de aanbieder van de diensten in het kader van het Blue-bikeproject. Er kan contact worden opgenomen met Blue-mobility via: E-mail: info@blue-bike.be

2)Definities

      Aansluitingsvoordeel:

Krachtens de overeenkomsten tussen Blue-mobility en bepaalde partnerorganisaties (volledige lijst: http://www.blue-bike.be/nl/partners), krijgen de leden van deze organisaties het recht om, vanaf hun inschrijving, twee gratis Blue-bikes te huren. Om dit voordeel te kunnen genieten, moet de Houder van het abonnement aantonen dat hij lid is van een van deze partnerorganisaties via zijn aansluitings- of kaartnummer.

Abonnement:

Het contract tussen Blue-mobility en de Houder van een abonnement, op basis waarvan deze laatste een Blue-bikekaart ontvangt waarmee hij een Blue-bike kan huren volgens de Algemene Voorwaarden.

Blue-bikekaart:

Niet-nominatieve kaart die ter beschikking wordt gesteld aan de Houder van een abonnement na de afsluiting van een abonnement om een Blue-bike te kunnen huren volgens een ‘post-paidsysteem’. Op deze kaart staan het aantal verhuringen en hun respectieve duur. Elke verhuring wordt gefactureerd conform de Tarieflijst en de modaliteiten die beschreven staan in de deze Algemene Voorwaarden.

Houder van een abonnement:

De natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement heeft afgesloten met Blue-mobility (inschrijvingsformulier te vinden op de site van Blue-bike: http://www.blue-bike.be/nl/lid-worden).

Houder van een voucher:

De natuurlijke of rechtspersoon die een Voucher heeft aangeschaft bij Blue-mobility die hem het recht geeft om een Blue-bike te huren volgens de voorwaarden vermeld op de Voucher.

Blue-bike:

Fiets die verhuurd wordt door Blue-mobility.

Blue Mobility:

Blue-mobility nv of een van zijn gemachtigde vertegenwoordigers.

Gebruiker van Blue-bike:

De natuurlijke persoon die de Blue-bikekaart of de Voucher effectief gebruikt.

Persoonlijke Blue-bikerekening:

De beveiligde internetpagina’s getiteld ‘Inloggen’, waar de Houder toegang toe kan krijgen via een persoonlijke login en waar zich de persoonsgegevens bevinden die over hem worden bijgehouden, zoals, zonder beperkt te zijn tot, rit-, facturatie- en adresgegevens.

Tarieflijst:

Lijst met de tarieven voor onder meer het huren van een Blue-bike, de kosten bij verlies en/of diefstal van enig van Blue-mobility in huur verkregen object, de toezending van correspondentie per reguliere post, schadevergoedingen en dergelijke.

De Tarieflijst vind je op de website www.blue-bike.be en kan ook aangevraagd worden bij Blue-mobility.

Voucher:

Bon in de vorm van een niet-nominatieve unieke code met een voorafbetaalde waarde waarmee je een Blue-bike kunt huren volgens de voorwaarden die op de voucher worden vermeld.

3)Een Abonnement afsluiten

Een potentiële Abonnementhouder meldt zich aan op de wijze zoals vermeld op de website.

Als Abonnementhouder kan iedereen zich aanmelden die ouder is dan 18 jaar, en die voldoet aan alle voorwaarden gesteld in deze Algemene Voorwaarden.

Bij aanmelding wordt de keuze geboden tussen particuliere Abonnementhouder en zakelijk Abonnementhouder.

Als zakelijk Abonnementhouder kunnen de medewerkers van bedrijven, overheden en organisaties, die als rechtmatig vertegenwoordiger gemachtigd zijn om een Abonnement af te sluiten voor het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie, zich aanmelden. Indien deze persoon niet de rechtmatige vertegenwoordiger van het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie blijkt te zijn, en het betrokken bedrijf, de betrokken overheid of organisatie om deze reden de geldigheid van het Abonnement betwist, zullen alle kosten die Blue-mobility als gevolg hiervan oploopt, op de natuurlijke persoon die zich had aangemeld, verhaald worden. Onder dit Abonnement kunnen medewerkers van de organisatie verenigd worden die van de werkgever de toestemming krijgen om van de diensten van Blue-mobility gebruik te maken. De ritgegevens van alle gebruikers binnen de organisatie worden gegroepeerd en aan de zakelijke Abonnementhouder gefactureerd. Voor het overige wordt de zakelijke Abonnementhouder gelijkgesteld aan de particuliere Abonnementhouder, en aan alle verplichtingen en modaliteiten zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

Het staat Blue-mobility te allen tijde vrij om, zonder opgave van reden en naar eigen inzichten, aanmeldingen van nieuwe gebruikers te weigeren.

4)Totstandkoming van het Abonnement

Het Abonnement is aangemaakt op het moment dat de Houder ervan van Blue-mobility een bevestiging krijgt dat zijn Abonnement is geaccepteerd en zijn Blue-bikekaart is geactiveerd. Blue-mobility activeert de Blue-bikekaart ten laatste drie werkdagen na ontvangst van het mandaat voor de domiciliëring of de betaling per kredietkaart.

De jaarlijkse aansluitingskosten moeten worden betaald vanaf de aanmaak van het Abonnement. Vervolgens worden de kosten voor verhuur betaald volgens de modaliteiten uit artikel 14.

De Aansluitingsvoordelen kunnen pas gevraagd worden tijdens het eerste jaar van de aansluiting zoals vermeld in de Tarieflijst. In elk geval kan de Houder van een abonnement slechts één enkel Aansluitingsvoordeel laten gelden, zelfs als hij lid is van verschillende partnerorganisaties van Blue-mobility.

5)Duur en beëindiging van het Abonnement

Het Abonnement is geldig voor een periode van een jaar.

Op de vervaldag, tenzij de Houder van het abonnement expliciet ten laatste 14 werkdagen vóór de vervaldatum van het Abonnement een tegenbericht stuurt naar Blue-mobility (per e-mail: info@blue-bike.be of via de website: www.blue-bike.be), wordt het Abonnement automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar volgens de voorwaarden in de Tarieflijst die van toepassing zijn op het moment van de verlenging.

6)Herroepingsrecht

Als de Houder van een abonnement een bedrijf is of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of zelfstandige activiteit, kan hij geen gebruik maken van eender welk herroepingsrecht.

Als de Houder van een abonnement een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of zelfstandige activiteit, dan beschikt hij over een herroepingsrecht van 14 dagen te tellen vanaf de afsluiting van het contract (afsluiting van een Abonnement of aankoop van een Voucher). Conform artikel VI.53, 1° van het Wetboek van economisch recht, verliest de Houder van een abonnement echter zijn herroepingsrecht indien de Voucher werd gebruikt op het moment waarop hij zijn herroepingsrecht doet gelden.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, brengt de Houder van het abonnement Blue-mobility op de hoogte van zijn beslissing vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn. Om dit te doen, kan hij:

  1° ofwel gebruikmaken van het herroepingsformulier in bijlage

  2° ofwel een andere ondubbelzinnige verklaring sturen om het contract op te zeggen.

Het formulier of de verklaring die hierboven werden beschreven moeten verstuurd worden naar info@blue-bike.be met de duidelijke vermelding ‘herroeping’ als onderwerp.

7)Verplichtingen van Blue-mobility

Tijdens de hele duur van het Abonnement verbindt Blue-mobility zich ertoe om alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid van een Blue-bike te garanderen, aan om het even welk verhuurpunt van Blue-bike.

Blue-mobility is niet aansprakelijk voor indirecte schade die de Gebruiker van Blue-bike kan oplopen als gevolg van een tijdelijke onbeschikbaarheid van een Blue-bike aan een bepaald verhuurpunt.

Blue-mobility waakt erover dat de Gebruiker een Blue-bike krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt, voldoet aan de wettelijke eisen en voorzien is van de noodzakelijke middelen voor de Gebruiker om de fiets te beschermen tegen diefstal.

8)Verplichtingen van de Houder van een abonnement / een voucher

De Houder van een abonnement / een voucher is als enige juridisch en financieel aansprakelijk ten opzichte van Blue-mobility.

Indien de Houder van een abonnement / voucher niet de Gebruiker is van Blue-bike, staat hij borg voor deze laatste en is hij volledig aansprakelijk ten opzichte van Blue-mobility, zowel voor wat betreft de kosten voor de verhuur als voor de eventuele niet-naleving van de verplichtingen door de Gebruiker, en met name van  die uit artikelen 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden, als voor alle schadelijke gevolgen die hieruit zouden voortvloeien voor Blue-mobility.

9)Verplichtingen van de Gebruiker van Blue-bike

Vóór het gebruik voert de Gebruiker van Blue-bike een eenvoudige visuele controle uit en meldt eventuele duidelijk zichtbare gebreken aan Blue-mobility, ofwel via zijn vertegenwoordiger of via het automatische verhuursysteem.

Na het gebruik van de Blue-bike moet de Gebruiker ervan de fiets terugbrengen naar het punt waar hij hem heeft gehuurd, in dezelfde staat van werking als die waarin hij hem gekregen heeft, met dien verstande dat hij verondersteld wordt hem in perfecte staat te hebben gekregen. De Gebruiker van Blue-bike heeft echter het recht om de fiets, binnen een kwartier na de ontvangst ervan, kosteloos naar het verhuurpunt terug te brengen of terug te plaatsen in het automatisch uitleenstation waar hij ontleend werd, indien de Blue-bike een gebrek vertoont en dit gebrek niet toe te schrijven is aan de Gebruiker van Blue-bike.

De Gebruiker van de Blue-bike gebruikt de fiets met zorg en als een goede huisvader. Dit houdt onder meer in dat hij de verkeerswetgeving en wegcode respecteert, de Blue-bike enkel gebruikt op de openbare weg, meer bepaald waar het gebruik ervan toegelaten is, en dat hij zichzelf noch anderen in gevaar brengt.

Bij het parkeren doet de Gebruiker de Blue-bike steeds op slot met het bijgevoegde hangslot. Indien de Blue-bike onbeheerd en niet afgesloten wordt aangetroffen, kan hij in beslag genomen worden door Blue-mobility of één van zijn mandatarissen. De Houder van het abonnement wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, kunnen hem aangerekend worden.

De Gebruiker van Blue-bike brengt geen enkele verandering aan de fiets aan (behalve de hoogteregeling van het zadel).

De Gebruiker van de Blue-bike mag geen andere personen vervoeren op de Blue-bike.

De Gebruiker van de Blue-bike mag minderjarig zijn, op voorwaarde dat hij ten minste 14 jaar oud is. De Blue-bikes zijn niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 14, ook niet als zij door een volwassene worden vergezeld. Als Blue-mobility een inbreuk vaststelt op deze bepaling, dan wordt de Houder van het abonnement aansprakelijk gesteld voor elke geleden schade tegenover wie dan ook die uit dit onrechtmatig gebruik zou kunnen voortvloeien.

De Gebruiker van Blue-bike verklaart dat hij in goede fysieke conditie is en aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om de betrokken Blue-bike te besturen. Bovendien verklaart de Gebruiker houder te zijn van een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en deze gedurende de volledige looptijd van het Abonnement te behouden.

10)Voorwaarden voor het gebruik van Blue-bikes

De huur is beperkt tot 72 uur.

Met een Abonnement kan je maximaal twee Blue-bikes huren op hetzelfde moment door de kaart twee maal na elkaar te gebruiken.

Het verhuurpunt is de plek waar de Blue-bike wordt opgehaald. Als de Gebruiker van een Blue-bike de fiets terugbrengt naar een ander verhuurpunt dan dat waar hij de fiets heeft gehuurd, dan zal de Houder van het abonnement / de voucher een supplement worden aangerekend, waarvan het bedrag vastgelegd is in de Tarieflijst.

Indien de Gebruiker van de Blue-bike de fiets niet binnen de 72 uur terugbrengt, zal Blue-mobility de Houder van het abonnement / de voucher een supplement aanrekenen bovenop het bedrag voor de huur, zoals vermeld in de Tarieflijst.

Als de Gebruiker van Blue-bike de fiets niet terugbrengt binnen de zeven dagen vanaf de verhuur, dan zal de Houder van het abonnement / de voucher een forfaitair bedrag van 450 euro worden aangerekend. Voor een andere Blue-bike die niet wordt teruggebracht binnen de zeven dagen vanaf de verhuur, wordt een bedrag ter waarde van de werkelijke nieuwprijs van een nieuwe Blue-bike aangerekend aan de Houder van het abonnement / de voucher. Zolang dit bedrag niet betaald is, blijven de kosten voor de huur en de supplementen oplopen ten laste van de Houder van het abonnement / de voucher.

Als de gebruiker van de Blue-bike de fiets echter binnen drie maanden na de verhuur terugbrengt (maar na de termijn van zeven dagen die vermeld werd in de vorige alinea), zal het forfaitaire bedrag van 450 euro, waarvan sprake in de vorige alinea, afgetrokken worden van het bedrag dat de Houder van het abonnement / de voucher verschuldigd is aan  Blue-mobility, namelijk de bedragen van de huur en eventuele supplementen die overeenstemmen met de volledige periode tijdens dewelke de Blue-bike onder de verantwoordelijkheid viel van de Houder van het abonnement / de voucher. Het spreekt voor zich dat deze vermindering slechts wordt toegepast als de Blue-bike in zijn normale staat wordt teruggebracht.

Als de Gebruiker van Blue-bike de fiets meer dan 3 maanden na de verhuur terugbrengt, zal het forfaitair bedrag van 450 euro definitief betaald worden aan Blue-mobility als compensatie voor de administratieve kosten en het commerciële verlies dat Blue-mobility heeft geleden als gevolg van de afwezigheid van de Blue-bike. Dit bedrag zal worden opgeteld bij de kosten voor de huur en eventuele supplementen voor de gehele periode waarin de Blue-bike onder de verantwoordelijkheid viel van de Houder van het abonnement / de voucher.

11)Schade aan de Blue-bike en herstellingen

Elk geval van schade aan de Blue-bike tijdens de gebruiksperiode is ten laste van de Houder van het abonnement / de voucher. Blue-mobility brengt de Houder van het abonnement / de voucher schriftelijk op de hoogte van de aard van de schade en het bedrag van de kosten voor herstelling. De Houder van het abonnement / de voucher heeft vervolgens vier weken om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de gevraagde bedragen. Indien de Houder van het abonnement / de voucher niet antwoordt, zal Blue-mobility hem de kosten voor herstelling in rekening brengen.

Het is de Gebruiker van de Blue-bike ten stelligste verboden om op eigen houtje herstellingen uit te voeren aan de Blue-bike of dit te laten doen door een derde, behalve in geval van een lekke band. Elke door deze bepaling verboden of niet-conforme herstelling zal de Houder van het abonnement / de voucher worden aangerekend.

De Houder van het abonnement / de voucher moet elke schade aan de Blue-bike zo snel mogelijk doorgeven aan Blue-Mobility (via: info@blue-bike.be).

12)Verlies en diefstal

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Blue-bikekaart, moet de Houder van het abonnement dit zo snel mogelijk per mail melden aan Blue-mobility (info@blue-bike.be) opdat Blue-mobility de Blue-bikekaart kan blokkeren. Gebeurt dit niet, dan is de Houder van het abonnement volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze kaart. De verantwoordelijkheid is echter beperkt tot het maximumbedrag dat vermeld staat in de Tarieflijst. Bovendien betaalt de Houder van het abonnement de vervangingskosten volgens de Tarieflijst.

Bij verlies of diefstal van de Blue-bike is de Houder van het abonnement / de voucher , tijdens de volledige duur van de huur van de fiets, aansprakelijk voor de schade die Blue-mobility hierdoor berokkend wordt, en dit tot het maximumbedrag dat is vastgelegd in de Tarieflijst per incident en per Blue-bike.

De Houder van het abonnement / de voucher is echter slechts verantwoordelijk ten belope van het bedrag overeenkomstig de ‘eigen risico’s’ zoals bepaald in de Tarieflijst, als de Gebruiker van de Blue-bike kan bewijzen dat hij de Blue-bike op slot heeft gedaan met behulp van het bijgeleverde hangslot en dat hij de sleutel, samen met de bevestiging van de aangifte van de diefstal, overhandigd heeft aan Blue-mobility.

Bij verlies van de sleutel van de Blue-bike betaalt de Houder van het abonnement / de voucher de vervangingskosten van de sleutel volgens de Tarieflijst.

13)Mededeling van gegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Houder van het abonnement is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij verstrekt aan Blue-mobility. Elke wijziging van gegevens, zoals de wijziging van een fysiek of elektronisch adres moet onmiddellijk worden aangepast door de Houder van een abonnement in de Persoonlijke Blue-bikeaccount of door een mail te sturen naar info@blue-bike.be.

Blue-mobility waakt over de privacy van haar klanten en handelt in dat kader steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Door je persoonsgegevens aan Blue-mobility mee te delen (identiteit, leeftijd, geslacht, fysiek en elektronisch adres, bankrekeningnummer), stem je formeel in met de onderstaande voorwaarden op grond waarvan Blue-mobility je persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft. In voorkomend geval moet je ervoor zorgen dat deze voorwaarden meegedeeld worden aan de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben en dat zij deze aanvaarden.  

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en behandeld door Blue-mobility nv, Carnotstraat 39, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0832-369-965.

Je gegevens worden gebruikt om je verzoeken en bestellingen te behandelen of je de nodige diensten te leveren of assistentie te bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor enquêtes en evaluaties (bijvoorbeeld de enquête over de ontwikkeling van elektrische Blue-bikes en de oplaadinfrastructuur). Blue-mobility kan de gegevens over onder andere verplaatsingsgedrag, plaatsen en  uren van verplaatsing ook zonder enige beperking archiveren. In dat geval verzekert Blue-mobility de anonimiteit van deze gegevens.

Blue-mobility verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze verbindt zich ertoe dat de vermelde behandeling van deze gegevens steeds onder haar toezicht als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt en dat bij het vermelde gebruik van de gegevens voor enquêtes en evaluaties ze enkel anoniem gebruikt worden.

Blue-mobility kan ook bepaalde persoonsgegevens overmaken aan derden die optreden als onderaannemers voor rekening van Blue-mobility. In dat geval krijgen ze enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn om hun opdracht te vervullen.

Indien de Houder van het abonnement gebruikmaakt van een promotionele aanbieding van Blue-mobility in samenwerking met één of meerdere partners, dan is het mogelijk dat één van de voorwaarden om te kunnen genieten van de aanbieding inhoudt dat de Houder van het abonnement aanvaardt om per mail door Blue-mobility of de partner in kwestie gecontacteerd te worden. In voorkomend geval aanvaardt de Houder van het abonnement dat Blue-mobility bepaalde persoonlijke gegevens indien nodig meedeelt aan de partner in kwestie. 

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de klant op gelijk welk ogenblik over het recht om zich gratis te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor directmarketingdoeleinden, om zijn gegevens in te kijken en te corrigeren en om ze, in voorkomend geval, te laten schrappen. Hiertoe volstaat het om een brief te sturen naar het postadres van Blue-mobility of een mail naar info@blue-bike.be, met een identiteitsbewijs.

14)Betaling en facturering

Bij betaling door domiciliëring:

Als de Houder van een abonnement kiest voor een domiciliëring, dan moet hij het inschrijvingsformulier op de internetsite www.blue-bike.be invullen, waarmee hij Blue-mobility een mandaat geeft (SEPA) voor de domiciliëring en moet hij het ondertekende document opsturen naar het postadres van Blue-mobility, 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39. Door dit te doen geeft hij Blue-mobility de toestemming om de verschuldigde bedragen automatisch te innen.

Het verschuldigde abonnementsgeld wordt uiterlijk twee maanden na aanvang van de desbetreffende abonnementsperiode geïnd.

De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand. Vooraleer de verschuldigde bedragen worden geïnd, wat één keer per maand gebeurt, stuurt Blue-mobility een factuur met de datum van de inning. Indien het verschuldigde bedrag voor de maand in kwestie niet meer dan 5 euro bedraagt, houdt Blue-mobility zich het recht voor om dit bedrag de volgende maand te innen.

Bij betaling met kredietkaart:

Als de Houder van een abonnement kiest voor de betaling per kredietkaart (VISA, MasterCard of e-Maestro), dan geeft hij Blue-mobility de toestemming om de gegevens van zijn kaart en zijn elektronische handtekening door te geven aan Ogone om de verschuldigde bedragen te innen.

De abonnementskosten worden onmiddellijk na de aanvang van de desbetreffende abonnementsperiode geïnd.

De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand. Vooraleer de verschuldigde bedragen worden geïnd, wat één keer per maand gebeurt, stuurt Blue-mobility een factuur met de datum van de inning. Indien er in de voorafgaande maand echter minder dan twee keer een Blue-bike is gehuurd, behoudt Blue-mobility zich het recht voor het verschuldigde bedrag pas in de daaropvolgende maand te innen.

Vooraleer de verschuldigde bedragen van de kredietkaart worden afgehouden, stuurt Blue-mobility een factuur met het te betalen bedrag.

Bij betaling door overschrijving:

Indien de Houder van het abonnement kiest voor betaling door overschrijving, dan dient hij de facturen 14 dagen na ontvangst te voldoen op het vermelde rekeningnummer van Blue-mobility. De kosten voor de verhuur worden één keer per maand vastgelegd en stemmen overeen met het gebruik van de vorige maand. Indien er in de voorafgaande maand echter minder dan twee keer een Blue-bike is gehuurd, behoudt Blue-mobility zich het recht voor het dan totaal verschuldigde bedrag pas in de daaropvolgende maand te innen.

Blue-mobility zal hiervoor het bedrag toegekend als korting op het abonnementsgeld automatisch in mindering brengen van de jaarlijkse abonnementskost.

15)Laattijdige betaling

De Houder van het abonnement is te laat met de betaling indien hij niet betaalt op de datum die bepaald is in artikel 14, volgens de door hem gekozen betalingswijze.

In dat geval zal Blue-mobility de Houder van het abonnement aanmanen. De Houder van het abonnement is dan verplicht om de situatie te regulariseren binnen de volgende 14 werkdagen. Wordt de situatie binnen deze termijn niet geregulariseerd, dan behoudt Blue-mobility zich het recht voor om de kaart van de Houder van het abonnement te blokkeren.

Betalingen na deze laatste termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, net als (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 75 euro. 

16)Wijziging

Blue-mobility behoudt zich het recht voor om de Tarieflijst of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen middels een bericht dat een maand vóór het van kracht wordt, wordt meegedeeld:

-via de internetsite: www.blue-bike.be en

-via een e-mail naar de Houder van het abonnement

17)Klachten

      Elke klacht moet tijdig worden ingediend bij:

      Blue-mobility, 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39.

Klachten die binnen één maand na datum van het incident dat aanleiding geeft tot de klacht worden ingediend, worden als tijdig beschouwd. Op schriftelijk ingediende klachten geeft Blue-mobility binnen vier kalenderweken schriftelijk antwoord of deelt Blue-mobility aan de Houder van het abonnement / de voucher binnen dezelfde termijn de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededeling kan ook een vraag om nadere gegevens bevatten en het overleggen van preciezere bewijsstukken, die, naar het oordeel van Blue-mobility nodig zijn voor beantwoording. Als de partijen er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen over de oplossing van de klacht, dan kan de meest gerede partij zich wenden tot een bevoegde rechtbank, zoals bepaald door artikel 18.

18)Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil rond hun uitvoering en gevolgen die de partijen niet in der minne kunnen regelen zullen worden voorgelegd aan de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken op basis van artikel 624 van het gerechtelijk wetboek.