Algemene voorwaarden Blue-locker

Blue-locker is de fietskluis die je via de app ‘Fietskluizen’ kan huren aan het station van Vilvoorde, verhuurd door Blue-mobility NV, met maatschappelijke zetel in 2060 Antwerpen, Carnotstraat 39, met ondernemingsnummer BE0832.369.965. Blue-locker is een merknaam van Blue-mobility NV.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de met Blue-mobility NV gesloten overeenkomst betreffende het gebruik voor een fietskluis, met name Blue-locker.
  Betaling voor het gebruik gebeurt via de app ‘Fietskluis’, deze app is gratis te downloaden en beschikbaar via IOS en Android.
 2. Door gebruik te maken van de app ‘Fietskluizen’ en/of de fietskluis ‘Blue-locker’ gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden en verbindt de gebruiker er zich toe de algemene voorwaarden na te leven.
 3. De fietskluis blijft te allen tijde eigendom van De Lijn, de exploitatie van de fietskluizen gebeurt door Blue-mobility NV.
 4. Het is uitsluitend toegestaan om fietsen en direct voor de fietsrit benodigde artikelen in de fietskluis te stallen. Het is Blue-mobility NV of een door Blue-mobility NV gemachtigde derde te allen tijde toegestaan, om niet fiets gerelateerde artikelen te verwijderen en/of te vernietigen.
 5. Het stallen van motoren, bromfietsen en (elektrische) scooters en alle andere voertuigen op fossiele brandstof in een fietskluis is niet toegestaan.
 6. De fietskluis is bestemd voor het stallen van maximaal 1 fiets.
 7. De gebruiker kan gedurende het gebruik van de fietskluis geheel op eigen risico gebruik maken van de elektrische aansluiting om zijn e-bike of speed pedelec, op te laden. Dit stopcontact is uitsluitend bedoeld voor het opladen van een fietsbatterij. Het opladen van andere elektrische toestellen is niet toegestaan. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Blue-mobility NV en De Lijn niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enige schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het gebruik van dit stopcontact.
 8. Het correct afsluiten van de fietskluis valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het wordt de gebruiker ten stelligste aangeraden om zijn fiets in de fietskluis af te sluiten door gebruik te maken van een eigen (fiets-)slot.
 9. Stallen in een kluis geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Blue-mobility NV, De Lijn en/of enige andere vennootschap aan hen verbonden nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan en/of diefstal of vermissing van in de fietskluis geplaatste, al dan niet afgesloten fietsen en/of andere objecten.
 10.  De gebruiker erkent en aanvaardt dat Blue-mobility NV, De Lijn en/of enige andere vennootschap aan hen verbonden nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden veroorzaakt door het gebruik van de Blue-locker. De gebruiker zal te allen tijde Blue-mobility NV V en De Lijn vrijwaren van iedere mogelijke schadeclaim van derden.
 11.  Schade toegebracht door de gebruiker aan de fietskluis door het niet juiste gebruik zal ontegensprekelijk verhaald worden op de gebruiker.
 12. De betaling voor het gebruik van de fietskluis gebeurt via de app ‘Fietskluizen’ en het betaalplatform ‘Mollie’. Hierop zijn de algemene voorwaarden van beide partijen van toepassing.
 13. Voor het gebruik van een fietskluis kan een reservering worden geplaatst via de app, dit is optioneel. Blue-mobility NV kan geen vrije fietskluis garanderen indien er geen reservering is gebeurd.
 14.  De tarifering voor het gebruik van de Blue-locker kan gewijzigd worden voor de start van een nieuwe reservering. De communicatie hieromtrent wordt meegedeeld aan de gebruiker bij de reservering en/of gebruik van de app.
  Blue-mobility NV behoudt het recht om de tarieven aan te passen zonder voorafgaande mededeling buiten de normale kanalen om.
 15. Blue-mobility NV is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van het slot door vuil en/of weersomstandigheden, alsook in gevallen van een algehele stroompanne (lokaal of regionaal).
  Anderzijds stelt Blue-mobility NV alles in het werk om de operationele werking van de fietskluizen te allen tijde te garanderen, behalve in bovengenoemde gevallen of gevallen van onvoorziene overmacht.
 16.  Blue-mobility NV of een door Blue-mobility NV gemachtigde derde is te allen tijde gerechtigd om de fietskluis zonder opgaaf van redenen te openen.
 17.  Herstelling aan de fietskluizen die veroorzaakt wordt door nalatigheid en/of slecht gebruik door de gebruiker, zal door Blue-mobility NV verhaald worden bij de gebruiker.
 18. Elke klacht moet tijdig worden ingediend bij Blue-mobility NV, bij voorkeur per mail naar info@blue-locker.be. Klachten die binnen één maand na datum van het incident dat aanleiding geeft tot de klacht worden ingediend, worden als tijdig beschouwd. Op schriftelijk ingediende klachten geeft Blue-mobility NV binnen vier kalenderweken schriftelijk antwoord of deelt Blue-mobility NV aan de gebruiker binnen dezelfde termijn de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededeling kan ook een vraag om nadere gegevens bevatten en het overleggen van preciezere bewijsstukken, die, naar het oordeel van Blue-mobility NV nodig zijn voor beantwoording. Als de partijen er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen over de oplossing van de klacht, dan kan de meest gerede partij zich wenden tot een bevoegde rechtbank, zoals bepaald door artikel 21.
 19. Bescherming van uw persoonsgegevens: Blue-mobility NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de Blue-locker. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt aan 9to5 via het gebruik van de app ‘Fietskluizen’. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doelstellingen rechtstreeks gekoppeld aan de normale gang van zaken van Blue-mobility NV. Wij verwijzen hiervoor ook naar de ‘Privacy Policy’ van 9to5 en Mollie: https://www.fietskluis-app.nl/privacy.html, https://www.mollie.com/nl/privacy
 20.  Eventuele kosten ten gevolge van (juridische) incasso worden bij de gebruiker in rekening gebracht.
 21.  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.